Apoteket online dating random dating roulette

Posted by / 13-Aug-2017 09:00

Det er bakgrunnen for at det skal meldes fra noe tid før nedleggelse.

Legemiddelverket oppfordrer imidlertid til å melde fra om planlagt nedlegging av apotek i utkantstrøk i god tid slik at det på forhånd kan avklares om myndighetene vil kreve fortsatt drift den dagen det faktisk gis avkall.

Apotekeren skal ha den stedlige ledelsen for ett av apotekene (hovedapoteket), mens de andre apotekene (filialapotekene) skal ha hver sin stedlige leder (filialbestyrer).

For at en søknad om driftskonsesjon skal behandles, må det foreligge en apotekkonsesjon for det samme apoteket.

Det gjøres ved å velge søknad om apotekkonsesjon og deretter «Eksisterende apotek» i skjemaet.

Gå til veiledning for innlogging og søkeprosess i Altinn En apotekkonsesjon gir rett til å eie et bestemt apotek i en bestemt kommune.I denne oversikten finner du regelverk og lenke til søknadsskjema i Altinn for apotekkonsesjon, driftskonsesjon, tilvirkertillatelse mv. Her ligger også veiledning til innlogging og søkeprosessen i Altinn.Søknader og meldinger som gjelder apotekdrift skal sendes inn elektronisk via Altinn.Apotekkonsesjon alene gir ikke rett til å åpne nytt apotek eller overta apotek som allerede er i drift. Det er enkelte begrensninger på hvem som kan eie apotek.Det må også foreligge en driftskonsesjon for den personen som skal være faglig ansvarlig for driften av apoteket, jf. Søker må selv påse at søkeren ikke er avskåret fra retten til å eie apotek. Legemiddelverket kan allikevel be om dokumentasjon for selv å vurdere om søker har rett til apotekkonsesjon. Dette er et firesifret løpenummer (starter på 1001) etterfulgt av en tilleggskode på tre sifre som foreløpig brukes til å angi nummer i rekken av eiere etter ny apoteklov trådte i kraft (1312-002 betyr at apotek nummer 1312 har vært solgt en gang siden 1. Konsesjonsnummeret vil normalt beholdes selv om apoteket flytter internt innen en kommune, og også skifter apoteknavn.

apoteket online dating-30apoteket online dating-34apoteket online dating-19

Et slikt tiltak kan være å pålegge en annen apotekkonsesjonær i området drift av apotek eller medisinutsalg på stedet for å kompensere for apoteket som nedlegges.